Program partnerski
Regulamin Programu Partnerskiego SoftStory s.c.
Poniższy regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego Organizowanego przez firmę SoftStory s.c.

 1. Organizatorem programu partnerskiego i właścicielem strony www.opiekun.pl, jest firma SoftStory s.c., zwana dalej Organizatorem.
 2. Program Partnerski służy promocji serwisu opiekun.pl, oferowanych w nim produktów, pozyskaniu przez Organizatora nowych klientów i nawiązaniu przez Organizatora współpracy z innymi serwisami
 3. Partnerem w programie partnerskim może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia. W celu uzyskania jak najlepszych efektów Partner powinien posiadać własną stronę www, jednak jej brak nie wyklucza możliwości udziału w programie partnerskim. Treść stron Partnera musi być zgodna z obowiązującym prawem oraz etyką.
 4. Partner nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem Organizatora. Nie ma też prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Organizatora. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego SoftStory s.c.
 5. Organizator daje Partnerom nie wyłączne i zbywalne prawo do promocji i reklamowania Produktów za pomocą wykonanego dzieła.
 6. Przystępując do programu partnerskiego Partner zobowiązuje się do umieszczenia na swoich stronach materiałów reklamowych dotyczących serwisu organizatora oraz odnośników do produktów znajdujących się w serwisie www.opiekun.pl wraz z ich jak najlepszą prezentacją. Przez odnośnik rozumie się połączenie strony Partnera ze stroną organizatora za pomocą linku.
 7. Do programu partnerskiego można przystąpić w każdej chwili wypełniając formularz rejestracyjny na stronie Organizatora. Formularz zgłoszeniowy Partner powinien wypełnić zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym. W przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany - pod rygorem odmówienia takiemu Partnerowi wydania korzyści wynikających z Programu.
 8. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Partnerowi zostanie przydzielony identyfikator - ID, który pozwala na tworzenie linków partnerskich i dzięki nim przypisanie klienta do danego Partnera. Organizator udostępnia statystyki efektywności działań Partnera oraz stan wynagrodzenia.
 9. Po wejściu Klienta przez link Partnera na strony Organizatora system umieszcza w komputerze Klienta plik cookie z unikalnym numerem ID Partnera. Cookie jest ważne przez 60 dni. Od zamówienia złożonego w tym czasie przez Klienta Partner otrzyma prowizję w wysokości ustalonej w Regulaminie. Prowizja zostanie naliczona Partnerowi również wtedy, kiedy w tym czasie Klient wejdzie ponownie na strony Organizatora z linku innego Partnera
 10. Organizator dokłada wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu Partnerskiego działał w sposób stały i prawidłowy. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne awarie spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora.
 11. Wynagrodzenie dla Partnera zostanie wypłacone dopiero po dostarczeniu do Organizatora podpisanych i prawidłowo wypełnionych dwóch egzemplarzy Umowy oraz dwóch egzemplarzy Regulaminu . Przez wynagrodzenie rozumie się 20% od uzyskanego przez organizatora obrotu z zapłaconych przez klientów zamówień, którzy zostali przekierowani ze strony Partnera. Dodatkowo Partner otrzyma 5% prowizji od obrotu wygenerowanego przez Partnerów zapisanych z jego polecenia.
 12. Organizator zobowiązuje się do wypłacania przelewem maksymalnie raz w miesiącu wynagrodzenia za usługi reklamowe świadczone przez Partnera pod warunkiem, że kwota do zapłaty wynosi przynajmniej 50 PLN. Niewypłacone należności przechodzą na miesiąc następny.
 13. Osoba fizyczna otrzyma wypłatę w oparciu o umowę o dzieło. W przypadku firm należność przelejemy po otrzymaniu faktury VAT lub rachunku do umowy partnerskiej z 14 dniowym terminem płatności.
 14. W przypadku osoby fizycznej przez kwotę do wypłaty rozumie się należną kwotę brutto pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych. Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami VAT kwotę netto powiększoną o 23% podatku VAT.
 15. Partnerowi programu zabrania się stosowania reklamy w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami etyki w Internecie (spam i inne niedozwolone techniki).
 16. Nie zastosowanie się do powyższych zastrzeżeń może spowodować utratę należnej do wypłaty kwoty oraz natychmiastowe wykluczenie z programu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych.
 18. Partner ma prawo do wystąpienia z programu partnerskiego z 30 dniowym terminem wypowiedzenia lub w krótszym terminie, za porozumieniem stron.
 19. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnerów.